• Santai.com.pl - Hurtownia kosmetyczna - Serwis i Reklamacje

W przypadku, gdy urządzenie uległo awarii należy wypełnić formularz kontaktowy z serwisem.Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik serwisu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszej procedury reklamacyjnej.

Urządzenia, które nie pochodzą z firmy Santai nie będą obsługiwane przez serwis.Serwisowanie urządzeń po gwarancyjnych i zakupionych u innych dostawców

Firma Santai zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do serwisu urządzeń zakupionych u innych sprzedawców, a przekazywanych do serwisu Firmy Santai po upływie terminu gwarancji. Jednocześnie Firma Santai zastrzega, że urządzenia przekazywane do serwisu Firmy Santai u których wykryta zostanie wada fabryczna, naprawiane będą po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela urządzenia i zaakceptowaniu ceny naprawy urządzenia

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • dokładny adres reklamującego
  • dowód zakupu oraz kontakt telefoniczny
  • dokładny opis usterki
  • sytuacje, w której usterkę stwierdzono
  • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
Przesyłki reklamacyjne niezawierające wymaganych danych nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych, lub zostaną odesłane.

Reklamacje:
 1. SPRZEDAWCA odpowiada względem KUPUJĄCEGO za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Towar reklamowany należy odesłać na adres SPRZEDAWCY wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem KUPUJĄCEGO.
 3. KUPUJĄCY może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez SPRZEDAWCĘ. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do KUPUJĄCEGO wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami. Podmiotom tym SPRZEDAWCA udzieli gwarancji na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
 7. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO będącego konsumentem oraz będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru KUPUJĄCEMU.
 8. W przypadku sprzedaży rzeczy w ramach outletu KUPUJĄCY jest informowany o wadach towaru, a SPRZEDAWCA jest w zakresie ujawnionych wad zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.