• Santai - Hurtownia kosmetyczna - Regulamin Reklamacji

1 .Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@santai.com bądź w inny sposób jaki uzgodniono z firmą Santai Group Sp. z o.o. (zwaną dalej Sprzedającym). Uzgodnienie innej formy reklamacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej (przez formę pisemną rozumie się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej).

2. Po odebraniu przesyłki klient (dalej zwany Nabywcą) zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy jest kompletny i nie nosi braków zamówienia o jakich należy niezwłocznie poinformować sprzedającego, nie później niż w terminu 2 dni od daty otrzymania.

3. Jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia (rozerwana folia, uszkodzony karton, wgniecenie, rozdarcie itp.), towar jest niezgodny z zamówieniem lub towar jest niekompletny należy przy odbiorze spisać protokół z dostarczającym przesyłkę. Protokół dla zachowania swej ważności wymaga podpisania przez Nabywcę oraz dostarczającego przesyłkę.

4. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić dostarczony towar pod kątem uszkodzeń mechanicznych w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej towar lub bezzwłocznie zaraz po dostawie. Wszelkie widoczne uszkodzenia należy zgłosić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany w pkt. 1) pod rygorem nieważności, w terminie 2 dni liczonych od dnia dostawy.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji po określonym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia.

6. Reklamacje dotyczące wad jakościowych, nie będących następstwem niewłaściwego użytkowania oraz nie będących następstwem naturalnego zużycia nabytego produktu, powstałych po zakupie lub wad niewidocznych a istniejących w momencie zakupu można zgłaszać w ciągu całego okresu gwarancji wyrobu.

7. Podstawą do uruchomienia procesu reklamacyjnego jest złożenie reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Reklamacja musi określać: rodzaj i dokładnie kwestionowane uszkodzenie, numer faktury/paragonu, dokładny opis przyczyny reklamacji, opis występującej wady (dokumentacja fotograficzna), dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.

8. W przypadku nie przekazania wymaganych dokumentów, Santai Group Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji.

9. Reklamowany towar na czas trwania rozpatrywanej reklamacji należy pozostawić do dyspozycji Santai Sp. z o.o. Odmowa przekazania wadliwego produktu w ustalonym terminie do Sprzedającego stanowi podstawę odrzucenia reklamacji.

10. Santai Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacji.

11. Zgłoszenie reklamacyjne nie zwalnia Klienta od uiszczenia opłaty za zakupiony towar oraz nie uprawnia do dokonywania potrąceń bez uprzedniej zgody Sprzedającego.